10.2 Pracovněprávní vztahy

Odměny průvodcům/lektorům a dalším osobám podílejícím se na provozu organizace tvoří obvykle více než 75 % rozpočtu lesní školky. Patří sem jednak veškeré osobní náklady (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a související odvody na sociální a zdravotní pojištění) a dále také odměny externím lektorům – fakturujícím osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ).

Při nastavování pracovně-právních a smluvních vztahů je zásadní respektovat podmínky stanovené zákoníkem práce, zejména charakter závislé práce a pravidlo stejné odměny za stejnou práci. OSVČ závislou práci provádět nesmí. Závislá práce je v zákoníku práce, zákon č. 262/2006 Sb. § 2 odst. 1 definována jako práce, jež je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě (§ 2 odst. 2).

Pokud výkon práce splňuje současně všechny pojmové znaky závislé práce uvedené v § 2 odst. 1 a fyzická osoba je vykonává za podmínek uvedených v § 2 odst. 2, musí se vždy jednat o pracovněprávní vztah.

Výkon práce na základě smluv uzavřených podle obchodního, popř. občanského zákoníku není a priori vyloučen za předpokladu, že nenaplňuje znaky závislé práce. Jestliže dodavatel prací používá své vlastní pracovní prostředky, nepodléhá pokynům objednatele práce ohledně pracovních postupů a pracovní doby, služby poskytuje tímto způsobem více organizacím atp., nenaplňuje znaky závislé práce a je možno ji vykonávat i v obchodněprávních nebo občanskoprávním smluvním vztahu.

Poskytuje-li OSVČ služby totožné s náplní práce některého ze zaměstnanců, je to znakem chybného postupu, resp. švarcsystému.

Při posuzování konkrétního případu je nutno vycházet z podrobného posouzení charakteru práce, již konkrétní fyzická osoba pro druhou smluvní stranu vykonává. Rozhodující jsou ne/přítomné znaky závislé práce.


Dále v této kapitole