11. Hygiena a vaření

Hygieně se věnuje vyhláška č. 410/2005 Sb., jak bylo blíže popsáno v kapitole 6. Je však třeba mít na paměti i další související vyhlášky, jako například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Vyhláška je platná pro lesní MŠ. Lesní kluby svoji právní úpravu týkající se hygieny nemají, je pro ně však nejbližší platnou legislativou, podle níž mohou být posuzovány.

Vyhláška č. 410/2005 Sb., po lesních MŠ v § 9 požaduje:

 • dostatek pitné vody k pití, osobní hygieně a pro potřeby poskytnutí první pomoci;
 • použití čistých a uzavíratelných nádob na donášení vody, tyto nádoby musí být vyčleněny na použití výhradně pro účel donášení vody a vyrobeny z materiálů určených pro styk s potravinami;
 • hygienické zařízení se záchodem a tekoucí pitnou vodou a prostředky osobní hygieny, zejména toaletní papír, mýdlo a prostředky pro hygienické osušení rukou;
 • udržování zázemí lesní MŠ v čistotě, suchu a ve stavu neohrožujícím zdraví dětí;
 • mít v zázemí prostředky pro poskytnutí první pomoci;
 • aby zázemí umožňovalo uložení osobních věcí dětí a materiálního vybavení lesní MŠ;
 • aby zázemí umožňovalo ochranu dětí před nepříznivými klimatickými podmínkami.

To v praxi znamená:

 • musíte mít zabezpečeno pravidelní donášení čerstvé pitné vody nebo vodovod;
 • vodu je možné donášet jen v barelech, které jsou výrobcem určeny pro účel přenášení pitné vody. Tyto barely musí být uzavíratelné (žádné kýble), pravidelně dezinfikované a opatřené výtokovým kohoutkem;
 • nezbytným minimem je kompostovací separační toaleta a voda na mytí rukou z barelu s výtokovým kohoutem nebo várnice (v klasických školách často používaná na čaj). Hygienickým osušením rukou se míní buďto samostatný ručník pro každé dítě, nebo jednorázové papírové ubrousky/ručníky;
 • dobře rozmyslet návaznost prostor, kde se děti převlékají a zouvají, kde odpočívají a jedí… a pravidelně je uklízet;
 • dobře vybavená lékárnička;
 • je třeba mít vyčleněn dostatek místa na dostatek náhradního oblečení a bot;
 • v létě to znamená místo, kde děti mohou pobýt ve stínu, v zimě místo, kde se ohřejí, přitom platí, že zázemí je možné a žádoucí řešit existencí několika prostor v rámci zázemí.

Zázemí má umožnit nerušený odpočinek dětí. V příloze naleznete některá doporučení k zajištění takového prostředí přímo od krajských hygienických stanic.

Pro oblast vaření platí, že je možné zařadit společné vaření s dětmi do programu lesní MŠ/klubu jako vzdělávací aktivitu, jež je popsaná v ŠVP. Při takovém vaření je třeba dodržet základní hygienické návyky a doporučení plynoucí z obecného potravinového práva (např. uchování potravin dle pokynů výrobce atp.).

Aby dítě mohlo docházet do lesní MŠ/klubu, je nezbytné znát jeho zdravotní stav, včetně alergií. Věnujte dostatek času komunikaci s rodiči na toto téma. V příloze naleznete vzor dotazníku.


Dále v této kapitole