11.2 Zajištění stravování

Lesní kluby nemají ani v této oblasti svou právní úpravu, je třeba, aby se řídily zásadami obecného potravinového práva a systémem HACCP. Jídlo v lesních klubech mohou zajišťovat rodiče. Pro lesní MŠ se bohužel jedná o prozatím nedořešenou oblast.

Školský zákon č. 561/2004 Sb. ve svém § 122 uvádí, že: „Dětem v mateřských školách, přípravných třídách základní školy a přípravném stupni základní školy speciální, žákům základních škol a nezletilým žákům středních škol se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole.“

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v § 4 říká, že: Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat: oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem, … včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu.“

Výdej jídla mimo výdejnu není problém, protože využíváme výjimky stanovené vyhláškou č. 107/2005 Sb., o organizaci školního stravování, § 2 odst. 9., která umožňuje výdej mimo provozovnu. To je potvrzeno i stanoviskem MŠMT a MZdr.

MŠMT současně uznává možnost rodiče na domluvu s ředitelem školy ohledně rozsahu a způsobu stravování, dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 4 odst. 1. „Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.“ Přitom platí, že škola musí mít vždy zajištěnu verzi kompletního stravování pro ty rodiče, kteří si jej přejí. Vzor dohody s rodiči naleznete v příloze.


Dále v této kapitole