11.4 Očkování

Upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Podle § 50 může být do školy (tedy i lesní MŠ) přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost neplatí pro děti plnící povinnou předškolní docházku, tj. pětileté děti a děti s odkladem. Rozsah očkování u dětí plnících povinnou předškolní docházku proto ani nezjišťujeme při přijímacím řízení.

Rozsah povinného očkování určuje vyhláška č. 537/2006 Sb., jež obsahuje maximální časové rozmezí, dokdy může být dítě naočkováno, aby takové očkování bylo považováno za řádné.

Při přijímání dětí do lesní MŠ (stejně jako u ostatních MŠ) platí, že škola chce po rodiči potvrzení od lékaře, že dítě bylo řádně očkováno nebo má trvalou kontraindikaci. Ředitel tedy nezjišťuje dobu či rozsah očkování, jen kontroluje existenci potvrzení od lékaře. Pozor, toto opatření platí i pro děti cizinců.

Je zásadní, aby razítko na potvrzení o očkování bylo dřívější než datum na rozhodnutí o přijetí dítěte (tj. nelze jej doložit dodatečně).


Dále v této kapitole