2.3 Podnikání a Dětská skupina

Lesní MŠ/klub je možné zřizovat i jinou právní formou než dle občanského zákoníku. Je třeba vědět, že je-li lesní MŠ/klub zřízen jako firma (nejčastěji společnost s ručením omezeným) dle zákona č. 90/2012 Sb., nebo na základě živnostenského listu dle zákona č. 455/1991 Sb., jedná se o subjekt zřízený za účelem zisku. Dá se tedy předpokládat, že vztah rodičů a provozovatelů bude jiné povahy než u spolku či ústavu.

Přestože všechny zmíněné právní formy mohou poskytovat předškolní vzdělávání v přírodě, jejich existence jakožto klubů je vázána na provozovnu. Tedy kamennou budovu, na niž se vztahují jiné, přísnější hygienické požadavky než na lesní MŠ. Jedná-li se však o lesní MŠ, omezení provozovnou neplatí.

Podnikatelské subjekty právnické osoby mohou být zřizovateli školské právnické osoby.

Při volbě právnické osoby se vyplatí zvažovat také budoucí zdroje financování. Podnikatelské subjekty živnostníci a s.r.o většinou nebývají oprávněnými žadateli o dotace/granty v oblasti vzdělávání.

Také dětská skupina je právní formou zřizovanou dle konkrétního zákona, a to č. 247/2014 Sb. Službou péče o dítě v dětské skupině se rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině, zapsaným do evidence poskytovatelů, spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně šesti hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na jeho výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků.

Opět platí, že existence dětské skupiny je vázána na provozovnu, jejíž hygienické parametry jsou určeny zákonem č. 247/2014 Sb. a jsou přísnější než požadavky na zázemí lesní MŠ. Protože dětská skupina dle zákona jen pečuje, ale nevzdělává, nemůže být dětská skupina lesní MŠ.

Výhodou zázemí v budově je jistý komfort pro rodiče a děti, na druhou stranu její existence svádí k jejímu nadužívání, tedy omezení potenciálu, jaký pro vzdělávání nabízí samotná příroda.

Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme tyto právní formy pro provoz lesního klubu nevyužívat.


Dále v této kapitole