2.4 Školská právnická osoba (ŠPO)

Školská právnická osoba je právnickou osobou zřízenou podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 124 až § 140, jejíž hlavní činností je poskytování vzdělávání. Je registrována v Rejstříku škol a školských zařízení vedeném MŠMT.

ŠPO může být lesní MŠ, ale nikoliv lesní klub (klub není oficiálním poskytovatelem vzdělávání dle školského zákona).

ŠPO mohou zřizovat jak fyzické, tak právnické osoby. V praxi se tak můžeme setkat s řadou lesních MŠ, které mají právní formu ŠPO. Zřídit ŠPO se právnickým osobám vyplatí v případě, že:

  • provozuje více činností, jako například ekocentum, lesní klub atp. a současně chce provozovat lesní MŠ, jejíž účetnictví bude oddělené;
  • nechce měnit svůj název na Lesní mateřská škola XY;

ŠPO vzniká paralelně při zápisu nového subjektu (například lesní MŠ) do školského rejstříku. V praxi probíhá tak, že žadatel/zřizovatel dodá veškeré dokumenty k registraci ve dvou vyhotoveních a kraj jednu sadu sám zašle na MŠMT k registraci.

Pozor, ředitelem ŠPO musí být osoba s kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Postup založení ŠPO naleznete v příloze.


Dále v této kapitole