2.7 Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů se týká jak lesních MŠ, tak lesních klubů. Řídí se Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Nové právní předpisy dbají na vyšší ochranu osobních údajů každého jednotlivce a zároveň na správce kladou povinnost přistupovat ke správě osobních údajů na základě principů odpovědnosti správce a aplikovat přístup založený na riziku.

GDPR v praxi znamená:

  • přizpůsobit rizikům zabezpečení spravovaných osobních údajů;
  • povinnost brát při zpracování osobních údajů v potaz povahu, rozsah, kontext a účel zpracování osobních údajů;
  • plnou odpovědnost za dodržení zásad zpracování osobních údajů;
  • brát v úvahu možná rizika pro práva a svobody fyzických osob;
  • schopnost doložit soulad zpracování osobních údajů s GDPR.

Veškerá pravidla platí pro lesní kluby i lesní MŠ. Zásadní rozdíly v přístupu k ochraně osobních údajů v lesních klubech a v lesních MŠ jsou nyní dva. Lesní MŠ shromažďují některé osobní údaje na základě zákona. Existuje-li zákonná povinnost shromažďovat osobní údaje, nepotřebuje k nim správce údajů (lesní MŠ) souhlas subjektu údajů (dětí, resp. jejich zákonných zástupců). V praxi to znamená, že souhlas se zpracováním osobních údajů (ten již nemůže být pouze nedílnou součástí smlouvy či přihlášky) bude v lesním klubu mnohem rozsáhlejší než v lesní MŠ. Lesní MŠ by zároveň měla subjekty údajů informovat, jaké údaje na základě zákonné povinnosti shromažďuje např. na svých webových stránkách.


Druhý rozdíl se týká tzv. pověřence pro správu osobních údajů, jehož musí mít každá lesní MŠ a kontakt na něj sdělit Úřadu na ochranu osobních údajů. Lesní MŠ jsou totiž orgány veřejné moci/veřejné orgány, mající pravomoc rozhodovat o právech a povinnostech fyzických osob a plnící zákonem stanovené úkoly ve veřejném zájmu. Pověřencem může být nezávislá fyzická i právnická osoba, která se dobře orientuje v oblasti ochrany osobních údajů a je znalá procesů uvnitř organizace. Pověřenec je přímo podřízen řídícímu pracovníkovi, kontakt na něj je veřejný a subjekty údajů se na něj mohou kdykoliv obrátit. Pověřenec může pracovat v rámci pracovně-právního i smluvního vztahu.

ALMŠ připravuje ve spolupráci s právníky a členskými organizacemi tzv. Kodex chování, který bude obsahovat pravidla nakládání s osobními údaji. Členské organizace jej mohou využít k nastavení pravidel nakládání s osobními údaji. Jakmile bude schválen dozorovým orgánem (Úřad na ochranu osobních údajů), budou se k němu moci připojit a případně mít také společného pověřence pro správu osobních údajů. Schválení Kodexu předpokládáme v první polovině roku 2019, resp. jakmile budou Evropskou komisí schváleny a vyhlášeny postupy těchto procesů.

Pořizování a zveřejňování fotografií dětí

V oblasti lesních MŠ/klubů se bude řešit také pořizování fotografií a zvukových a obrazových záznamů osob. Toto téma je zpracováno nejen nařízením EU, ale také občanským zákoníkem č. 82/2012 Sb. v § 84 až § 90. Obecně platí, že pořizování fotografií a videí je možné pouze se souhlasem. Výjimku tvoří pouze záznamy pořizované k výkonu nebo ochraně jiných práv (např. bezpečnostní kamery), k uměleckým a vědeckým účelům, pro tiskové, rozhlasové, televizní a obdobné zpravodajství a dále také k úředním účelům nebo v případě, že jsou záznamy pořizovány při veřejném vystoupení v záležitosti veřejného zájmu (např. na jednání zastupitelstva).

Tedy pořizování fotografií dětí a jejich rodičů při provozu školky nebo při slavnostech je možné pouze se souhlasem těchto osob, případně jejich zákonných zástupců a tento souhlas je kdykoliv odvolatelný. Zároveň občanský zákoník uvádí, že svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat. ÚOOÚ obvykle řeší pouze kauzy, kde dochází k systematickému zpracovávání fotografií ve velkém měřítku. Ostatní kauzy jsou směřovány k porušení ustanovení občanského zákoníku.


Dále v této kapitole