2.8 Některá specifika lesních MŠ, Správní řád a Česká školní inspekce

Protože pravidla fungování škol určuje zákon a vyhlášky, musí mít každá lesní MŠ vytvořenou řadu dokumentů, jejichž obsah a funkčnost kontroluje ČŠI.

Jedná se zejména o následující dokumenty:

Školní vzdělávací program (ŠVP)

Bližší informace ke ŠVP naleznete ve 4. kapitole.

Školní řád

Podobu a obsah školního řádu určuje školský zákon č. 561/2004 Sb. v § 30 a § 34. Školní řád vydává ředitel po schválení školní radou (je-li zřízena). Pozor, ve školním řádu nesmí (relativně nově) chybět podmínky pro uvolňování a omlouvání dítěte z MŠ, prevenci rizikového chování a šikany a stanovení termínu pro přezkoušení dětí přijatých v režimu individuálního vzdělávání.

V příloze naleznete pomůcku pro tvorbu školního řádu a jeho vzor.

Školní matrika

Je souborem dat a administrativních záznamů ke každému dítěti. Její náležitosti stanoví školský zákon č. 561/2004 Sb. v § 28. Pozor, má-li žák přiznané podpůrné opatření, je třeba jej vyhodnocovat, ať je stupeň přiznané podpory jakýkoliv. Je také dobré do matriky zařadit kopii faktur a popisů pomůcek pořízených na podporu tohoto dítěte z dotace státu.

Lesní MŠ mívá kapacitu 15 dětí. To však neznamená, že by jich do školky docházel po celou dobu plný počet. Je možné, že některé děti chodí do školky například pondělí až středa a jiné dítě zase čtvrtek a pátek. Pak je třeba takové dítě zřetelně odlišit v matrice a určit, které je hlavní a které doplňkové. Tento postup není možné uplatnit na pětileté děti v režimu povinného předškolního vzdělávání, pouze na děti mladší. Informace, že se jedná o dítě doplňkové, musí být uvedena také ve smlouvě s rodiči.

Třídní kniha

Třídní kniha obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu, musí vycházet ze ŠVP a být navázána na evaluaci. Třídnice obsahuje také záznamy o pravidelném poučení dětí o bezpečnosti.

Docházka

Vzdělávání v lesní MŠ musí probíhat denně, nepřetržitě v rozsahu minimálně čtyř hodin, začátek vzdělávání je stanoven školním řádem nejdříve mezi sedmou až devátou hodinou ranní. Docházku je třeba vést denně.

Zápisy z pedagogických rad

Pedagogická rada je poradním orgánem ředitele. Vedle provozních záležitostí řeší také rozvoj a směřování školy. Pedagogickou radu tvoří pouze pedagogičtí pracovníci (učitelé), vzhledem k povaze lesních MŠ, zachování kontinuity a úrovně evaluace však doporučujeme, aby se pedagogických rad účastnili i nepedagogičtí pracovníci (chůvy).

Interní směrnice

Stejně jako jakákoliv jiná organizace má lesní MŠ také vnitřní směrnice specifikující procesy školy.

Systém evaluace

Obsahuje hodnocení výsledků vzdělávání i evaluace zaměstnanců a rozvoje školy, hospitační záznamy. Podrobněji je mu věnována kapitola 5.

Účetní a mzdová evidence včetně účetních závěrek

I této problematice věnujeme samostatnou kapitolu.

Doklady o vzdělání pedagogů a ředitele

Archivujte si kopie diplomů svých zaměstnanců. Toto opatření se týká středoškolských a vysokoškolských diplomů, stejně jako vzdělávacích akcí, které zaměstnanci absolvují v rámci svého dalšího vzdělávání. Nezapomeňte na položku vzdělávání pedagogů ve svém rozpočtu. Pravost kopií může stvrdit ředitel svým podpisem a konstatováním (razítkem) „Shoda s originálem ověřena“. V případě, že je pracovní místo obsazeno osobou s nedostatečnou kvalifikací, je třeba archivovat inzeráty poptávající kvalifikovanou osobu a záznamy z proběhlých výběrových řízení na tuto pozici.

Zřizovací a jmenovací listiny

Dle povahy konkrétní organizace. Je třeba archivovat zprávy a protokoly z proběhlých kontrol.

Výroční zpráva

Obsah výroční zprávy školy určuje vyhláška č. 15/2005 Sb. § 7 následovně:

 • základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě;
 • přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku;
 • rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy;
 • údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy;
 • údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií;
 • údaje o prevenci sociálně patologických jevů;
 • údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků;
 • údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti;
 • údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí;
 • základní údaje o hospodaření školy;
 • údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů;
 • údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení;
 • údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů;
 • údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy, a do 15. října se předkládá školské radě ke schválení. Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole.


Dále v této kapitole