3. Tým lesní MŠ/klubu

3.1 Počet dětí ve skupině

V lesní MŠ i lesním klubu platí osvědčené pravidlo dva průvodci na 15–16 dětí.

U lesních klubů není pro pedagogy požadována konkrétní kvalifikace. Záleží tedy na klubu, jakou kvalifikaci bude po zaměstnancích vyžadovat. V lesních klubech jsou oblíbené kvalifikace například z oblasti přírodních věd nebo umění. Doporučujeme však, aby alespoň jeden z pedagogů měl pedagogické vzdělání.

Pro lesní MŠ určuje zákon, že jedním z pedagogů musí být osoba s kvalifikací učitel pro MŠ. Druhá pracovní pozice se nazývá nepedagogický pracovník s kvalifikací. Podrobnosti ke kvalifikacím viz bod 3.3.

3.2 Složení týmu a role v týmu

Složení a počet členů týmu konkrétní lesní MŠ/klubu záleží na rozhodnutí každého zařízení. Platí, že lesní MŠ musí mít na rozdíl od lesního klubu také osobu ředitele. V lesních klubech je ekvivalentem ředitele často tzv. koordinátor.

Doporučujeme, aby dvojice pedagogů měly pevně stanoveny dny v týdnu, kdy jsou přítomni v lesní MŠ/klubu. Děti tak získají možnost orientace v dění lesní MŠ/klubu, předvídatelnost, klid a stabilitu. Je vhodné, aby se průvodci v rámci jednoho dne nestřídali (například dopolední/odpolední směna). Střídání v rámci dne narušuje kontinuitu a může se stát, že si pedagogové nepředají všechny důležité informace (například únava konkrétního dítěte). Každá lesní MŠ/klub si samozřejmě musí nastavit své vnitřní fungování na základě vlastních potřeb a možností. Vždy je však třeba vědomě pracovat s riziky, která jednotlivá opatření přináší.

Vedoucí pracovník (ředitel, koordinátor, zástupce ředitele)

 • ředitel je zaměstnán na pracovní poměr (PP), dohodu o pracovní činnosti (DPČ), výjimečně může činnost fakturovat, jestliže působí i v dalších organizacích (u lesních MŠ je ředitel výhradně na PP);
 • řídí veškerý chod lesní MŠ/klubu, za kterou ručí;
 • vydává, spravuje a podepisuje dokumenty, např. školní řád;
 • výše úvazku není stanovena a záleží na tom, zda máte současně pozici koordinátora či zástupce ředitele, pokud má výkonnou funkci, ukazuje se, že administrativa v lesní MŠ zabere až dva pracovní dny týdně;
 • poskytuje podporu pedagogům, podílí se na evaluaci;
 • komunikuje s rodiči;
 • komunikuje s účetní, sleduje stav financování lesní MŠ/klubu;
 • často se jedná o „hlavního“ pedagoga, nicméně funkce koordinátora může být i čistě organizační.

Pedagogická dvojice v lesní MŠ

 • u lesních MŠ musí být pedagogičtí pracovníci (učitelé) zaměstnáni na PP, nepedagogičtí pracovníci s kvalifikací na PP, DPČ či okrajově na dohodu o pracovní činnosti (DPP);
 • jak už bylo řečeno výše, u lesní MŠ je třeba, aby pedagogové měli konkrétní kvalifikaci, u klubu nikoliv;
 • u každé dvojice pedagogů v lesních MŠ je třeba, aby bylo jasně určeno, kdo má jakou odpovědnost;
 • pedagogický pracovník (učitel) nese odpovědnost za vzdělávání dětí, nepedagogický pracovník nikoliv (je třeba podotknout, že toto pravidlo platí především technicky a má důsledek pro vyplňování dokumentů jako týdenní plán, portfolio dítěte atp.);
 • v lesních MŠ musí být pedagogický pracovník (učitel) přítomen po celý den, není možné, aby přicházel později a část času (např. dobu příchodů a odchodů) děti trávily pouze s nepedagogickým pracovníkem;
 • pedagogický pracovník je chráněn zákonem o pedagogických pracovnících, má 8týdenní dovolenou a po absolvování zkušební doby musí získat místo na dobu delší než 12 měsíců (s výjimkou případů, kdy se jedná o záskok za mateřskou dovolenou či dlouhodobou nemoc);
 • pedagogický pracovník se musí dále profesně vzdělávat, není však stanoveno v jakém rozsahu;
 • součástí práce pedagogického pracovníka je evaluace a účast na pedagogických radách;
 • nepedagogický pracovník s kvalifikací nevykonává přímou pedagogickou činnost, je tedy doplňkem, obohacením, druhýma rukama a očima;
 • nepedagogický pracovník s kvalifikací není chráněn zákonem o pedagogických pracovnících, nemá automaticky 8týdenní dovolenou a je možné jej zaměstnat na dobu určitou. Je však třeba vzít v úvahu rovnováhu v týmu a nesjednání stejných výhod pro oba pracovníky;

Pedagogická dvojice v lesním klubu

 • u lesních klubů bývají pedagogové zaměstnáni na PP, DPČ, výjimečně fakturují, pokud působí i v jiné organizaci;
 • u každé dvojice pedagogů v lesních klubech je třeba, aby bylo jasně určeno, kdo má jakou odpovědnost.

Asistent pedagoga

 • jedná se o speciální pracovní pozici specifikovanou zákonem o pedagogických pracovnících;
 • jeho pracovní náplní je pomoc při vzdělávání konkrétnímu dítěti nebo dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jimž bylo přiznáno podpůrné opatření právě v podobě přítomnosti asistenta pedagoga;
 • asistent pedagoga je vždy vázán na konkrétní dítě nebo děti;
 • asistent pedagoga je vždy zaměstnancem školského zařízení na PP nebo DPČ (na rozdíl od osobního asistenta), proto nemůže být v lesním klubu (ten není školou dle zákonné definice);
 • o financování asistenta pedagoga musí škola žádat (blíže viz bod 4.3).

Osobní asistent

 • jedná se o osobu, která může být přítomna jak v lesní MŠ, tak v klubu, protože pomáhá v sebeobsluze, komunikaci či pohybu konkrétnímu dítěti;
 • povaha práce osobního asistenta je sociální, nikoliv vzdělávací;
 • jeho přítomnost u dítěte zajišťují zpravidla rodiče (často skrze autorizovanou organizaci poskytující sociální služby), nikoliv škola či klub, proto se většinou nejedná o zaměstnance lesní MŠ/klubu;
 • může se jednat o člena rodiny či dobrovolníka.

Účetní

 • v případě, že některý z členů týmu aktivně nepracuje také jako účetní, důrazně doporučujeme svěřit účetnictví externímu spolupracovníkovi (ten bude pojištěn pro případ chyby).

Dobrovolníci

 • jedná se o skvělou příležitost, jak zpestřit program vaší lesní MŠ/klubu, zlepšit vztahy s komunitou a realizovat práce, jež si jinak nemůžete dovolit, je však třeba mít na vědomí, že práce s dobrovolníkem bude stát čas i některého z členů týmu, většinou koordinátora, proto doporučujeme přijímat dobrovolníky na delší časové období, kdy se vám „zúročí“ jeho zapracování a děti s ním stihnou navázat vztah;
 • dobrovolnictví definuje zákon o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb.;
 • existují však i další formy dobrovolných činností, jako jsou brigády rodičů, které výše zmíněný zákon nezahrnuje. Pro tyto účely je třeba mít zejména dobře zpracovanou pojistku a BOZP (viz bod 7), aby případné škody jimi způsobené bylo možné nárokovat na pojišťovně;
 • zvláštní skupinu tvoří stážisté škol, je třeba být si vědomi omezené odpovědnosti stážistů a zajistit dohled odpovědné osoby.

V rámci týmu je třeba myslet také na osoby na záskoky a suplování, stejně jako pracovníka na úklid či opravy. Pro ně je možné uplatnit PP, DPČ, DPP a faktury pro OSVČ. Nejčastěji se používají DPP.

3.3 Specifika některých kvalifikací

Pedagogický pracovník, učitel v MŠ

 • jeho kvalifikace je dána zákonem o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., § 6 a částečně § 7;
 • práci může vykonávat ten, kdo absolvoval jeden z následujících oborů studia:
 • VŠ obor pedagogika pro MŠ;
 • VŠ obor pedagogika pro 1. stupeň ZŠ doplněný o tzv. pedagogické minimum pro učitele MŠ;
 • VŠ obor pedagogické vědy pro 1. stupeň ZŠ doplněný o tzv. pedagogické minimum pro učitele MŠ;
 • VŠ obor vychovatelství doplněný o tzv. pedagogické minimum pro učitele MŠ;
 • VŠ obor pedagogika volného času doplněný o tzv. pedagogické minimum pro učitele MŠ;
 • VOŠ obor učitel pro MŠ;
 • VOŠ obor vychovatel doplněný o pedagogické minimum na VŠ;
 • SŠ obor učitel v MŠ;
 • SŠ obor vychovatel doplněný o část maturity zaměřenou na pedagogiku předškolního věku;
 • VŠ obor speciální pedagogika;
 • VOŠ obor speciální pedagogika.

Nepedagogický pracovník s kvalifikací

 • jeho kvalifikace je dána vyhláškou č. 14/2005 Sb. § 5;
 • práci může vykonávat ten, kdo získal některou z následujících kvalifikací:
 • zdravotnické vzdělání: všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického asistenta, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře;
 • pedagogickou kvalifikaci pro učitele mateřské školy;
 • pedagogickou kvalifikaci pro vychovatele;
 • kvalifikaci chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, tj. absolvování zkoušky.

Ředitel MŠ

 • jeho kvalifikace je dána zákonem o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. § 5, § 6 a částečně § 7;
 • práci může vykonávat ten, kdo má dostatečnou kvalifikaci pro učitele MŠ plus má tři roky praxe v pedagogické činnosti, ve výzkumu a vývoji nebo v jiné obdobné činnosti;
 • pokud zřizujete současně ZŠ, může práci ředitele vykonávat i ten, kdo splňuje kvalifikaci pro učitele ZŠ, doba praxe se však zvýší na pět let;
 • činí rozhodnutí v rámci správního řízení (např. přijímání dětí);
 • ředitel je zaměstnán na pracovní poměr (PP);
 • účastní se pedagogických rad;
 • musí vykonávat přímou pedagogickou činnost s dětmi, přičemž není stanoven její přesný rozsah, počet hodin je tedy volbou školky;
 • určuje rozsah přímé a nepřímé pedagogické činnosti pedagogů (platí, že nepřímá pedagogická činnost, tzv. příprava, musí být stanovena, nic však neupravuje její konkrétní rozsah, může se tak jednat o pár hodin měsíčně, stejně jako o 40 hodin měsíčně.

Na co si dát pozor

 • nevyjasněnost rolí v týmu, když „všichni dělají všechno“;
 • přetížení jednoho člena týmu, který dělá současně hlavního průvodce celý týden, koordinátora atp.;
 • FÚ nerad vidí zaměstnávání průvodců na fakturu. To je plně obhajitelné pouze v případě, že průvodce poskytuje své služby několika organizacím. U lesních MŠ by se taková forma zaměstnávání průvodců prakticky vyskytnout neměla, ačkoliv vždy existují zdůvodnitelné výjimky.

Je dobré vědět (pro lesní MŠ)

 • Může se stát, že se lesní MŠ nepodaří nalézt osobu s vhodnou kvalifikací. V takovém případě je možné zaměstnat osobu bez kvalifikace. Současné je nutné dodržet následující pravidla:
 • osoba bez kvalifikace je zaměstnána na konkrétní pracovní pozici, nesoucí název kvalifikované pozice, tedy „učitel v lesní MŠ“;
 • pracovní smlouva je uzavřena na dobu „nezbytně nutnou“, tedy do nalezení vhodného kandidáta s kvalifikací (což může trvat roky);
 • je třeba neustále pokračovat v hledání a archivovat si vydané inzeráty a případné zápisy z pohovorů s uchazeči o zaměstnání, včetně informace, proč nevyhovovali;
 • za velkou výhodu považuje ČŠI alespoň započetí studia, které vede k získání kvalifikace.

Dále v této kapitole