6.2 Typy zázemí

Školský zákon definuje, že zázemí lesní MŠ nemá být stavbou. MŠMT upřesnilo tuto definici z hlediska obsahu, a to tak, že akcentuje způsob využití zázemí, jeho funkci, nikoliv materiál, z nějž je postaveno.

Specifikaci lze nalézt pod číslem jednacím MSMT-19218/2017-2. Citujeme: „Pojetí stavby v § 34 odst. 9 školského zákona musí být autonomní, tedy nelze vycházet bez dalšího z pojmu stavba podle stavebních předpisů, nebo pojmu stavba v pojetí občanského zákoníku. Poznámka pod čarou je v tomto ohledu matoucí, ale platí, že poznámky pod čarou nemají normativní povahu, nestanoví práva a povinnosti. Cíle školského zákona ve vztahu k zázemí lesních škol jsou totiž zcela odlišné než cíle stavebního zákona nebo občanského zákoníku. Stanovisko stavebního úřadu k tomu, zda je zázemí formálně/právně stavbou podle stavebního zákona nebo občanského zákona nemůže být samo o sobě směrodatné k posouzení, zda zázemí lesní školy naplňuje autonomní výklad § 34 odst. 9 školského zákona. S ohledem na definici stavby ve stavebních a občanskoprávních předpisech je v zásadě každá movitá i nemovitá věc, která plní funkci stavby, „stavbou“. V takovém případě by pak bylo v zásadě nemožné zapsat jakoukoliv lesní MŠ do školského rejstříku, čímž by byla zcela popřena právní úprava vzniku lesních MŠ. Podle právní úpravy se totiž pro vznik lesní MŠ požaduje existence zázemí, jež musí umožňovat ochranu dětí před nepříznivými klimatickými podmínkami (viz § 9 odst. 4 vyhlášky č. 410/2004 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých). Právní úprava by pak kombinací zákazu stavby a příkazu mít zázemí umožňující ochranu dětí nechávala jen velmi malý prostor (jestli vůbec nějaký), jak zákonnou úpravu naplnit, a nadto by zcela opomíjela současný stav, kdy současné lesní kluby využívají ke svojí činnosti mobilní domy, jurty, přístřešky, maringotky apod.

Podstatné je, že zázemí musí svým obecně přijímaným charakterem sloužit k příležitostnému, a nikoliv trvalému obývání/pobytu. Vodítkem, ne však nepřekročitelným pravidlem může být také charakter zázemí jako movité, a nikoliv nemovité věci. V zásadě budou tedy přípustné objekty plnící funkci stavby, které nejsou nemovitostí.

Při posuzování toho, zda se v konkrétním případě jedná o stavbu sloužící k trvalému obývání, nelze brát v potaz možné subjektivní způsoby užívání objektu, nýbrž právě obecně přijímaný způsob.

Není požadavkem zákona a s ohledem na účel zázemí ani nemůže být, aby měla lesní MŠ dostatečně velké vnitřní zázemí, v němž by mohly být vzdělávány všechny děti (tedy nejvyšší povolený počet dětí zapsaný později do rejstříku) tak, jak se požaduje v případě běžných mateřských škol. Samotné zázemí má splňovat pouze hygienická kritéria podle § 9 odst. 4 vyhlášky č. 410/2004 Sb., tedy například „musí být udržováno v čistotě, suchu a stavu neohrožujícím zdraví dětí, musí být vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci a musí umožňovat uložení osobních věcí dětí a materiálního vybavení lesní MŠ nebo musí umožňovat ochranu dětí před nepříznivými klimatickými podmínkami“. Jinými slovy kapacita vnitřního zázemí má umožnit úkryt všech dětí, a nikoliv plnohodnotné vzdělávání jako u běžných mateřských škol.

Nejčastější podobou zázemí je kombinace různých druhů zázemí typu teepee, maringotka, jurta, chatka, hliněný domek, vždy doplněné o separační kompostovací toalety. Ideální počet pro jednu třídu jsou dvě dětské toalety plus jedna toaleta pro dospělé osoby.

Při zařizování zázemí vždy mějte na paměti, že děti po obědě potřebují odpočívat. Nemusí spát, ale musí jim být nabídnuta možnost jít si lehnout. Proto musí mít zázemí dostatek prostoru pro spánek všech dětí. Přitom platí, že pokud je prostor na spaní oddělen od prostoru pro klidovou činnost pro děti, které spát nechtějí, děti usínají snadněji.

Vyhláška č. 410/2005 Sb. v § 9 definuje podmínky pro podobu zázemí lesní MŠ následovně:

  • v zázemí musí být dostatek tekoucí pitné vody (tekoucí se míní i barel s výtokovým kohoutem);
  • barely používané na pitnou vodu musí být z materiálů pro styk s pitnou vodou určených a musí být pravidelně dezinfikovány;
  • děti musí mít k dispozici toalety a prostředky osobní hygieny, zejména toaletní papír, mýdlo a prostředky pro hygienické osušení rukou;
  • zázemí lesní MŠ musí být udržováno v čistotě, suchu a ve stavu neohrožujícím zdraví dětí, musí být vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci a musí umožňovat uložení osobních věcí dětí a materiálního vybavení lesní MŠ;
  • Zázemí lesní MŠ dále musí umožňovat ochranu dětí před nepříznivými klimatickými podmínkami, tj. musí být vyhřívatelné.

Dále v této kapitole