7.1 BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) spočívá především ve vytváření podmínek pro výkon práce v bezpečném a neohrožujícím prostředí. Je třeba mít na paměti, že se v případě BOZP se jedná o zajištění bezpečnosti jak směrem k zaměstnancům, tak směrem k dětem (popřípadě dalším návštěvníkům školky).

BOZP je vhodné mít zpracované specializovanou firmou, která má zkušenosti s lesními MŠ/kluby.

Stejně jako je tomu v jiných oblastech, i zde je třeba dbát na užití správné a jednotné terminologie. Dejte proto pozor, aby dokument zpracovaný firmou používal stejné termíny, jako váš školní řád, školní vzdělávací program, organizační řád, smlouva s rodiči atp.

Základem BOZP je prevence rizik. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření, jež mají za cíl předcházet jevům či událostem, vyhodnoceným jako rizikové.

Lesní MŠ (a stejně tak kluby) zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a výchově, činnostech s nimi přímo souvisejících a při poskytování školských služeb (§ 29 školského zákona).

BOZP se tedy netýká například cesty do lesní MŠ/klubu. V tomto směru je třeba mít přesně nastavený způsob předávání dětí pedagogům při ranním příchodu, stejně tak předávání dětí rodičům při odpoledním odchodu. Současně platí, že děti musí být o rizicích pravidelně poučovány, o poučeních musí být učiněn záznam (v případě lesních MŠ do třídní knihy, v případě lesních klubů do ekvivalentu třídní knihy). Poučení by měla být rozdělena alespoň na oblast zázemí, lesa a bezpečný pohyb ve veřejné dopravě/městě v případech, kdy se vzdělávání realizuje mimo klasické prostory lesní MŠ/klubu např. návštěvou divadla.

Směrem k zaměstnancům je třeba mít na paměti zejména pravidelné proškolování.

Dokumentaci k zajištění BOZP, kterou je ředitel mateřské školy (netýká se lesních klubů, i ty by však měly vést záznamy v obdobné formě) povinen vést, tvoří zejména:

  • doklady o každoročních předepsaných prověrkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích – § 108, odst. 5 zákoníku práce č. 262/2006 Sb.;
  • školní řád, vnitřní řád - § 30 Školského zákona č. 561/2004 Sb.;
  • zápisy o provedeném školení zaměstnanců – § 103 odst. 2, 3 zákoníku práce č. 262/2006 Sb.;
  • evidence pracovní doby včetně přesčasové práce - § 96 Zákoníku práce č.262/2006 Sb.;
  • kniha úrazů – § 105 ZP a § 1 vyhlášky č. 57/2010 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů;
  • záznamy o pracovních a školních úrazech – § 105 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a § 1 vyhlášky č. 57/2010 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů;
  • evidence uznaných nemocí z povolání – § 105 odst. 6 ZP zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

Pro upravení konkrétních situací doporučujeme pročíst Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT. Jedná se o dokument závazný jen pro konkrétní typ škol, je však dobře zpracován a obsahuje popisy postupů u řady činností, které jsou relevantní i pro lesní MŠ, např. poučení dětí, koupání, bruslení, lyžařský výcvik atp.


Dále v této kapitole