7.4 Pojištění lesních MŠ

Lesní MŠ nejsou volnočasovými subjekty a pojištění od ČRDM se na ně tedy nevztahuje. Minimum, které je třeba zajistit, je zákonné pojištění zaměstnavatele, jež platí pro každého, kdo má alespoň jednoho zaměstnance.

Dále je nezbytností pojištění odpovědnosti za majetkovou a nemajetkovou újmu tzv. provozní odpovědnosti. V případě, že osoba v péči lesní MŠ dojde k újmě na zdraví, má právo požadovat náhradu nemajetkové újmy, přičemž limit takového plnění není dán, a to v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., počínaje § 2894.

Je tedy třeba, aby pojištění obsahovalo pojištění škody na zdraví a životech svěřených dětí, způsobené nedbalostí nebo pochybením školky, tedy náklady léčení, následné péče, újmu způsobenou rodině poškozeného. Nezbytné je zahrnutí nákladů zdravotních pojišťoven na léčení poškozeného, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a následně převedeny na viníka. Velmi vhodné je, aby pojištění obsahovalo pojištění za škody způsobené na cizím majetku pochybením nebo nedbalostí školky (např. požár v lese po špatně uhašeném ohni…) a dětí.

Je vhodné pojistit také:

  • škody způsobené dobrovolníky, stážisty a dalšími osobami, které jsou se školkou v jakémkoliv prokazatelném smluvním vztahu;
  • škody způsobené na cizím majetku pochybením nebo nedbalostí školky (např. požár v lese po špatně uhašeném ohni…);
  • škody na věcech zaměstnanců;
  • škody na věcech návštěv, třetích osob;
  • škody na pronajatých nemovitostech;
  • ohlídat si, že je pojištění platné nejen na hlavní činnost školy, ale i další aktivity, např. příměstské tábory, slavnosti, výlety atp.

Dalším důležitým prvkem, který je možné pojistit, je samotné zázemí. Přitom je třeba ohlídat, zda skutečně pojišťujeme i naše ne-stavby.

V příloze naleznete jeden z možných návrhů smlouvy. Platí, že výše pojistného se odvíjí od výše maximálního plnění.


Dále v této kapitole